Reklamacja rachunku za prąd PGE

Jeśli uważasz, że twój dostawca energii naruszył twoje prawa (warunki umowne, jakość usług, etc.), masz kilka opcji. Aby uzyskać informacje o sposobie składania reklamacji u dostawca prądu PGE, czytaj dalej.

Reklamacja-u-PGE-Obrót

Jeżeli reklamacja rachunku za prąd nie zostanie rozwiązana w sposób Cię satysfakcjonujący, masz również prawo do złożenia skargi, do niezależnego organu jakim jest Prezes URE czy, Rzecznik praw odbiorców energii. (Powiatowy Rzecznik praw konsumenta)

Kiedy warto wnieść reklamację?

Kluczowym czynnikiem dla zużycia energii dla danego okresu jest prawidłowy odczyt licznika. Jeśli zauważyłeś, że odczyt kilowatogodzin (kWh) nie zgadza się z tym co wykazuje historii konsumpcji widoczna w poprzednich rachunkach czy w szczegółach płatności widocznych na platformie eBOK. Saldo faktury w porównaniu do poprzedniego okresu znacznie wzrosło, a Ty nie kupił żadnego nowego sprzętu domowego ani nie przypominasz sobie niczego co mogłoby zwiększyć poziom zużycia, czas działać. Nie zgadać mogą się też stawki, wówczas kontakt sprzedawcą powinien odbyć się jak najszybciej, dowiedz się dlaczego i o od kiedy sprzedawca podniósł opłaty za kWh, być może przegapiłeś informację o tym, jak była przesłana w poprzednim rachunku za energię.

Co innego jeśli masz do czynienia z fakturą szacunkową, wówczas zużycie będzie się nie zgadzać. Sprzedawca wystawa, bowiem rachunek za prąd w oparciu o szacunkowe/średnioroczne zużycie.

Reklamować można więc płatności, fakturę zawyżoną jak i zbyt niską. Nie warto zwlekać aż do następnego okresu rozliczeniowego, przyjmuje się, że reklamacja rachunku za prąd powinna zostać złożona przez konsumenta kiedy dopatrzy się podstawy do jej żądania.

zamow-porownanie

Wzory reklamacja PGE Obrót

PGE przygotowało wzory pisma, dla swoich klientów. Reklamację można składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres: PGE Obrót S.A., ul. 8go Marca 6, 35-959 Rzeszów), bądź elektronicznej wysyłając e-mail na adres: serwis@gkpge.pl oraz elektroniczne Biuro Obsługi Klienta PGE eBOK www.ebok.gkpge.pl. Pismo można też wnieść osobiście na Biuro Obsługi Klienta PGE. Reklamacja może być przyjęta też telefonicznie PGE Contact Center 422 222 222, ale wówczas nie mamy potwierdzenia, że zostało ono wniesiono. Termin wniesienia jest bardzo ważny, sprzedawca ma 14 dni na rozparzenie reklamacji, po upływu tego terminu przyjmuje się, że została ona rozstrzygnięta na korzyść odbiorcy.

Z prawa energetycznego: Art. 6c. 2. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane rozpatrzyć reklamację w terminie czternastu dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie została rozpatrzona w tym terminie, uważa się, że została uwzględniona.

Reklamacja PGE Dystrybucja

Wiadomo, że rachunek dzieli się na cześć dystrybucyjną i sprzedażową. Za wysoką fakturę reklamuje się u sprzedawcy, bo ten dokonuje rozliczeń z dystrybutorem. Jako odbiorca energii masz prawo reklamować też usługi, jakie świadczy dystrybutor energii.

Reklamując usługi przesyłowe masz prawo:

  • blue-magnifying-glass-rachunekzaprad> Zażądać zbadania parametrów jakościowych dostarczonej energii elektrycznej i wypłaty bonifikaty jeśli są nie są ona takie na jakie zobowiązał się dostawca,
  • > Wypłatę za przekroczenie czasu przerw w dostawie energii elektrycznej,
  • > Odszkodowanie za uszkodzony sprzęt, jeśli było to spowodowane energią o złych parametrach czy przepięciami.

Sprzedawca po otrzymaniu reklamacji płatności, zapewne sam zwróci się do dostawcy, aby ten zbadał sprawność układu pomiarowo-rozliczeniowego czy parametrów jakościowych dostarczonej energii. Sprawdzenie tego na Twój wniosek może wiązać się z kosztami, jeśli badanie udowodni, że licznik działa sprawnie. Bądź świadomy, że możesz dochodzić zwrotu za przerwy energii trwające ponad 24 godziny. Trudności będą też w uzyskaniu odszkodowania za uszkodzone mienie, dostawcy bronią się przed tego typu kosztami. Wartość szkody trzeba uzasadnić, tak jaki i winę dystrybutora.

Wzory wniosków

Każdy wniosek, podanie czy reklamacja musi zawierać  podstawowe dane  odbiorcy takie jak: imię i nazwisko, adres obiektu (PPE), określenie przedmiotu reklamacji, reklamowany okres, czy co chcemy uzyskać po rozpatrzeniu reklamacji. Wypłacenia bonifikaty można dochodzić na wniosku przygotowanym przez PGE

Trzeba także pamiętać, że zgodnie z literą prawa bonifikaty za przerwy w dostawie energii elektrycznej nie otrzymamy, jeśli przerwy były związane z:

  • double-j-design-origami-rachunkezapradblue-cross-symbol-rachunekzaprad> działaniem siły wyższej
  • > brakiem prądu spowodowanym działalnością odbiorcy lub osoby trzeciej
  • > niedoborem mocy w Krajowym Systemie Energetycznym
  • > planowaną modernizacją lub budową sieci.