Reklamacja rachunku za energię ENEA

Otrzymałeś za wysoki rachunek za prąd? Warto się zainteresować, co takiego mogło przyczynić się do wzrostu faktury.

reklamacja-rachunku

Enea przed wniesieniem reklamacji na zawyżone (zaniżone) płatności, przypomnieć sobie czy:

icon_light_bulb-rachunekzapradW ostatnim okresie kupiłeś nowy sprzęt, który może zużywać więcej prądu, co było by zapędzeniem w kozi róg, bo przecież zakup nowych urządzeń jest  zalecany, kiedy chcemy oszczędzać energię elektryczną w domu.

icon_light_bulb-rachunekzapradOgrzewałeś mieszkanie za pomocą urządzeń elektrycznych, to prawda, wówczas pobór energii może drastycznie wzrosnąć, dlatego zaleca się nabywać urządzenia z funkcją asymilacji, takie, które można ładować kiedy cena prądu jest niższa, ale odbiorca musi wówczas posiadać taryfę G12.

icon_light_bulb-rachunekzapradW trakcie upałów wykorzystywałeś klimatyzator, podobnie jak w przypadku urządzeń grzewczych, klimatyzatory pobierają sporo energii.

icon_light_bulb-rachunekzapradZlikwidowałeś stare urządzenie zużywające dużo prądu, wymieniłeś starsze urządzenia na nowe, energooszczędne, przez dłuższy czas mieszkanie stało puste, Enea liczy na to, że odbiorcy będą reklamować niższe rachunku za prąd.

Faktura prognozowana ENEA

Mamy upewnić się też, że stan licznika nie jest szacowany. Warto poświęcić więcej uwagi na ten punkt. Niektórzy sprzedawcy wysyłają rachunek oparty na prognozie zużycia energii, którą sami często musimy podać. Prognoza zużycia energii ustalana jest na podstawie zużycia wyznaczonego w oparciu  o rzeczywiste odczyty urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, dokonane w analogicznym okresie poprzedniego  roku kalendarzowego. Faktyczne zużycie może być mniejsze lub większe. Prognozę otrzymujemy zwykle w okresie  1-, 2-, miesięcznym, a rzeczywisty odczyt generowany  jest raz na  6- i 12-miesięcy, ale wszystko zależy od ustaleń wpisanych do umowy. Ustawowym obowiązkiem sprzedawcy jest poinformowanie odbiorcy, o ilości zużytej  przez niego energii w poprzednim roku oraz o miejscu,  w którym są dostępne informacje o przeciętnym jej zużyciu  dla danej grupy przyłączeniowej. W przypadkach takich jak domowa impreza konsument ma prawo  zgłosić istotne zmiany w poborze energii elektrycznej, po to aby przedsiębiorstwo energetyczne uwzględniło w prognozowanym zużyciu jednorazowy wzrost. Dzięki temu wcześniej otrzymamy bliższe prawdy rachunki prognozowane.

Okresy rozliczeniowe ustalone w taryfie  dystrybutora, dlatego mogą być inne w każdym zakątku kraju. Energa, wyklucza możliwość faktur prognozowanych, gdyż u swoich abonentów zamontowała liczniki zdalnego odczytu.

zamow-porownanie

Przyczyn zawyżonego poboru może być wiele, awarie systemów, czy złe przeliczenie MWh na kWh, to te, na które najczęściej powołują się sprzedawcy, ale tych może być więcej. Jedną z nich jest fałszywa faktura za prąd, a tej nie reklamujemy tyko zgłaszamy organom ścigania.

Wady w działaniu licznika energii elektrycznej?

Zastrzeżenie do wysokości rachunku za prąd, często wiąże się z działaniem układu pomiarowo-rozliczeniowego. Reklamacja może skutkować złożeniem  do dystrybutora żądania sprawdzenia działania licznika. Dystrybutor, który jest właścicielem urządzenia dokonuje weryfikacji prawidłowości  funkcjonowania licznika. Ma na to 14 dni od dnia zgłoszenia. Jeśli układ działa prawidłowo to możemy zostać obciążeni kosztami. Odbiorca, który nie zgodzi się z opinią OSD, może zażądać też badania laboratoryjnego. W takim wypadku także konsument pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania układu oraz badania laboratoryjnego w przypadku, ale tylko w przypadku braku nieprawidłowości.  W innym przypadku to dystrybutor zwraca koszty  ekspertyzy, jak i pozytywnie rozpatruje naszą reklamację.  

Obserwacja naszego licznika, powinna też pomóc w przypadku, gdy na danej linii występuje kradzież prądu. Wszelkie przypadki tego typu należy zgłaszać, aby nie narazić się na zarzuty kradzieży, zagrożony karą pozbawienia wolności.

Jak reklamować rachunek za prąd ENEA?

Przesłać/zgłosić reklamację – można udać się do Punktu Obsługi Klienta np. Enea Bydgoszcz lub wysłać pocztą tradycyjną lub e-mailem.  Dystrybutor jak i sprzedawca jest zobowiązany jest do rozpatrzenia  wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie  rozliczeń w terminie 14 dni od  dnia złożenia wniosku lub reklamacji. Czasem terminy są inne, np. w sprawie bonifikat za brak prądu czy spadek, jakości energii termin wynosi 30 dni.  Rozpatrzona pozytywnie reklamacja kończy się zwrotem pieniędzy, spełnieniem żądania odbiorcy. Gdy jednak odbiorca uzyska niezadowalająca odpowiedź może wnieść wniosek o polubowne  rozpatrzenie sporu do sądu konsumenckiego. 

Jak domagać się bonifikaty?

Bonifikata za z tytułu przerw w dostawie energii  przysługuje za nieplanowaną przerwę w dostawie energii elektrycznej,  wówczas, gdy taka jednorazowa przerwa wynosiła trwała powyżej 24 godzin w roku. W przypadku przerwy awaryjnej o bonifikatę można wnioskować, gdy zasilane nie wróciło i łącznie prądu nie było powyżej 48 godzin w ciągu roku. Dla gospodarstw domowych (przyłączonych do sieci o napięciu do 1 kV) bonifikata obliczana jest jako dziesięciokrotność wartości niezużytej energii elektrycznej za każdą godzinę po dobie bez zasilania.

Na wniosek odbiorcy za niedotrzymanie standardów jakościowych oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej, przysługuje mu bonifikata. Wysokość określa taryfa dystrybutora albo umowa między nim a odbiorcą. Przedsiębiorstwo energetyczne rozpatruje wniosek odbiorcy o bonifikatę w terminie 30 dni, licząc od dnia jego złożenia, jeśli spadek jakości faktycznie nastąpił, co trudno udowodnić.

ENEA jak/gdzie zgłosić reklamację?

  • gwiazdka-rachunkezaprad drogą telefoniczną, numer Infolinii Enea 611 111 111,
  • gwiazdka-rachunkezaprad drogą e-mailową, adres e-mail kontakt@enea.pl,
  • gwiazdka-rachunkezaprad za pomocą znajdującego się w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta Enea formularza kontaktowego,
  • gwiazdka-rachunkezaprad udać się do najbliższego stacjonarnego Biura Obsługi Klienta.

Co zawrzeć w reklamacji rachunku, wniosku o wypłatę bonifikaty?

Nie ma problemów z napisaniem bonifikaty, gdyż wzory dostępne są na stronie sprzedawcy. Enea przygotowała też wzór reklamacji. Standardowo, reklamacja zawiera dane takie jak: imię i nazwisko, numer klienta, adres pod który jest dostarczana energia, numer reklamowanej faktury, powód reklamacji, żądanie odbiorcy.