Reklamacja rachunku za prąd RWE/innogy

Czy wiesz ile czasu na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi ma sprzedawca energii czy OSD? Co możesz reklamować, jakie masz prawa?

reklamaca-rachunku-za-energie-innogy

Reklamacje co warto o nich wiedzieć?

Odbiorca usług energetycznych ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości pobranej (bądź niepobranej) energii oraz wysokości należności za usługi świadczone przez sprzedawców i dystrybutorów.

Reklamacje rachunku za energię wystawionego przez innogy Polska składa się w jednej z poniższych form:

  • 1. Przez Internet – drogą mailową (e-mail: informacja@innogy.com),
  • 2. Za pomocą formularza kontaktowego (strona www.innogy.pl),
  • 3. Na portalu Moje innogy (https://moje.innogy.pl/logowanie),
  • 4. Telefonicznie – nr infolinii 22 821 46 46,
  • 5. Osobiście – wybierając się do dowolnego Salonu innogy,
  • 6. W formie pisemnej, przesyłając pismo listem poleconym.

Reklamacja rachunku za prąd co i jak?

Odbiorca może reklamować prawidłowość naliczenia należności, jakie zostały wykazane w danym okresie i są widoczne na fakturze. Warto pamiętać, że wniesienie przez Odbiorcę reklamacji co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. Innogy tak i  i inni sprzedawcy prądu w wypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na korzyść odbiorcy i naliczenia nadpłaty zaliczają ją na poczet przyszłych należności. O sposobie załatwienia reklamacji innogy musi powiadomić odbiorcę w terminie 14 dni od udokumentowanej daty wpływu.

Co można reklamować/zgłaszać do sprzedawcy prądu

  1. – Zgłoszenie błędów formalnych w fakturowaniu za energię.
  2. – Reklamować można fakturę za wysoką jak i zbyt niską.
  3. – Zmiana adresu odbiorcy nie jest reklamacją, ale tego typu przypadki także należy zgłaszać sprzedawcy jaki i dostawcy.

 blue-chat-bubble-srachunekzapradBrak prądu zgłoś na 991.

 Kradzież energii zgęść na Policję u dystrybutora i sprzedawcy.

Co można reklamować/zgłaszać do dystrybutora energii

– Zgłoszenie dostawy energii o pogorszonej, jakości, wówczas odbiorcy należy się bonifikata. Nawet Prezes URE doradza Odbiorcom by konsekwentnie domagali się od przedsiębiorstw energetycznych należnych upustów i bonifikat z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej.

– W przypadku gdy przerwa w dostawie energii przekroczy rocznie, czas 24 h w przypadku przerw planowanych i 48 h w przypadku awarii sieci, to na podstawie rozporządzenia albo umowy z OSD odbiorcy przysługuje prawo otrzymania bonifikaty. Więcej o odszkodowaniu na https://energiadirect.pl/poradniki/przerwa-w-dostawie-energii-kiedy-nalezy-ci-sie-odszkodowanie

Za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy końcowemu. Dystrybutor RWE/innogy podaje, że przepisy prawa nie warunkują wypłaty bonifikaty, jeśli przerwa w dostawie energii elektrycznej powstał z powodu warunków atmosferycznych czy „działaniem siły wyższej”.

– Dodatkowo na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną odbiorca może od dystrybutorów domagać się także wypełnienia standardów jakościowych obsługi klienta, która przejawia się:

gwiazdka-rachunkezaprad2sprawdzeniem prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego w terminie czternastu dni, jak i uniemożliwieniem wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego układu pomiarowo-rozliczeniowego, na wniosek odbiorcy złożony w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego,

gwiazdka-rachunkezaprad2udzieleniem, na żądanie odbiorcy, informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf zgłoszeń lub reklamacji od odbiorcy,

zamow-porownanie

gwiazdka-rachunkezaprad2powiadomieniem, z co najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej,

gwiazdka-rachunkezaprad2powiadomieniem, na piśmie, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV o zamierzonej zmianie nastawień w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach,

gwiazdka-rachunkezaprad2powiadomieniem, na piśmie, co najmniej z rocznym wyprzedzeniem, odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV o konieczności dostosowania instalacji do zmienionych warunków zasilania,

gwiazdka-rachunkezaprad2powiadomieniem, na piśmie, co najmniej z trzyletnim wyprzedzeniem, odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV o konieczności dostosowania instalacji do zmienionego napięcia znamionowego.

Reklamacja czas na rozpatrzenie

Zakład energetyczny jak i sprzedawca energii jest prawnie zobowiązany aby rozpatrzyć reklamację, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Inaczej, uważa się, że reklamacja została uwzględniona na korzyść odbiorcy. Ochrony energii mogą szukać u Prezesa URE, w Inspekcji Handlowej czy UOKiKu. Najczęściej jednak sprawy takie trafiają na wokandę sądów polubionych.