ENERGA

Faktura jaką wysyła Energa do swoich odbiorców składa się z dwóch stron. Pierwsza strona zawiera podstawowe dane. Na stronie tytułowej znajdują się szczegółowe wyliczenia.

faktura-energa-1-strona

Sprzedawcy – adres z kodem pocztowym, NIP.

Dane nabywcy – osoby, która podpisywała umowę ze sprzedawcą, adres wraz z NIP, jeżeli odbiorca podpisał umowę na sprzedaż energii w lokalu gdzie prowadzi działalność gospodarczą.

Numer klienta – indywidualny numer, dzięki któremu można zidentyfikować odbiorcę w systemie

Miejsce i datę nadania faktury

Adres korespondencyjny jaki podał odbiorca

Faktura Energa przedstawia graficzną tabelę, która informuje o  saldzie do zapłaty, nadpłacie czy ewentualnym zadłużeniu. Nad rozliczeniem znajduje się okres rozliczenia. Energa to sprzedawca, który za terminowe opłacanie rachunku nalicza punkty PAYBACK.

Indywidualny numer rachunku rozliczeniowego – numery kont bankowych sprzedawców często ulegają zmianie, prawidłowy numer zawiera w swojej treści numer klienta.

Druga strona faktury Energa

faktura-energa-2-strona

Szczegółowe rozliczenie faktury dotyczy zarówno części sprzedażowej jak i części dystrybucyjnej.

Patrząc do góry, każde rozliczenie donosi się do danego Punkt Poboru Energii jest to miejsce: adres/punkt w sieci, w jakim dokonywany jest pomiar zużytej energii elektrycznej. Sprzedawca nadaje mu specjalny numer, który jest podany na fakturze.

Z prawej strony znajdziemy moc umowną oraz wielkość zabezpieczenia, przed-licznikowego, czyli wartość natężenia prądu, powyżej której zadziała zabezpieczenie i nastąpi przerwanie dopływu energii.  Wartości te wynikają z zawartej umowy kompleksowej lub dystrybucyjnej.

Grupa taryfowa, która określa, stawki, według jakich rozliczana jest energia elektryczna. O grupie taryfowej decyduje odbiorca.

Numer licznika – każde urządzenie pomiarowe ma własny numer, można je w ten sposób zlokalizować.

Data odczytu – okres za jaki fakturowany jest odbiorca.

Rozliczenie zużycia – ilość energii, która została pobrana w okresie rozliczeniowym, zwykle określana różnicą pomiędzy wskazaniem obecnym a poprzednim odczytem.

Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej

Energia czynna całodobowa bądź strefowa w zależności od taryfy energetycznej. Wraz z powyższymi danymi pojawia się cena energii elektrycznej, czyli opłata za faktycznie zużyty prąd. Kwota to zapłaty to iloczyn ilości zużytych kilowatogodzin i stawki za 1 KWh, powiększony o VAT.

Rozliczenie dystrybucji energii elektrycznej

Rodzaje opłat za dystrybucję. Opłaty te  obliczane są zgodnie z taryfą OSD,  wyróżnia się opłaty stałe niezależne od poboru energii.

Opłata abonamentowa – odzwierciedlająca koszty związane z odczytem układu pomiarowego i jego kontrolą;

Opłata przejściowa – jest to opłata niezwiązana w jakikolwiek sposób z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa dystrybucyjnego i najogólniej mówiąc stanowi przychód wytwórców (elektrowni) mający na celu pokrycie kosztów rozwiązanych kredytów bankowych zaciągniętych wcześniej na rozbudowę mocy wytwórczych. Wyznacza ją Urząd Regulacji Energetyki na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Opłata przesyłowa stała – odzwierciedla ponoszone przez operatora systemu dystrybucyjnego koszty utrzymania urządzeń energetycznych. Jej wysokość zależy od rodzaju układu pomiarowego zainstalowanego u klienta (jednofazowego lub trójfazowego),

Dystrybucja naliczana jest też w zależności od ilości zużytej energii elektrycznej, zmienna stawka to:

Opłata jakościowa – pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca utrzymywanie standardów jakości dostawy. Jej wysokość ustala operator systemu przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA;

Opłata przesyłowa zmienna – pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca koszty przesyłu energii za pomocą sieci elektroenergetycznej, w tym bilansowanie zapotrzebowania.

Składowe faktury

Informacja o kosztach za energię elektryczną  i usługi dystrybucyjne wraz z naliczeniem podatku VAT.

Klienci Energi fakturę za energię elektryczną mogą pobrać w EBOK, o tym narzędziu więcej tutaj: https://energiadirect.pl/poradniki/ebok-energa