ENEA

Energia czynna, energia sieciowa, abonament, VAT i akcyza, czy potrafisz wskazać ich miejsce na swojej fakturze, wiesz jakie koszty ponosisz za powyższe składniki rachunku za prąd?

Pierwsza część rachunku za energię elektryczną zawiera dane potrzebne do określenia stron transakcji, jaką jest sprzedaż energii elektrycznej. Analizując fakturę od góry z lewej do prawej znajdziemy na niej:

 • Unikalny numer faktury danego odbiorcy
 • Datę sprzedaży energii i numer odbiorcy zwanego kontrahentem
 • Nasze dane, czyli dane nabywcy
 • Datę nadania faktury
 • Adres na jaki rachunek został przysłany

Dane rozliczeniowe

Tabela dedykowana szczegółowym odczytom i rozliczonym zużyciem dla danego PPE. W przypadku rachunku za prąd ważny okres rozliczenia. Jest on powiązany z częstotliwością odczytu licznika, prowadzoną przez dystrybutora.
Konsumpcja energii obliczana stosunku do okresu pobrani energii, w przypadku taryfy dwustrefowej G12 w tabeli pojawia się rozbicie w zależności od pory dnia. Stan odczytu to różnica między wartością początkową a odczytem końcowego (wykonane pod koniec tego miesiąca, za jaki otrzymujemy fakturę).
Suma tych wszystkich wierszy stanowi końcową sumę za energię czynną. Opłata handlowa jest naliczana jeśli była przedmiotem umowy. Kolejnymi pozycjami rozrachunku w ramach tabeli zbiorczej znajduje poza sumą energii zużywanej w całym okresie fakturowania jest również zestawienie zużycia i w związku z jego wysokością naliczenie opłaty dystrybucyjnej stałej.
Pod tabelą rozliczeniową sprzedawca określa:

 • Kwotę do zapłaty
 • Datę wystawienia faktury
 • Wskazuje termin płatności
 • Numer rachunku bankowego
 • Numer licznika
 • Taryfa z jakiej korzysta odbiorca

Naliczenie opłat za przesył to tzw. druga część/odcinek szczegóły rachunku. W kilku pozycjach zilustrowane są pozycje zwane opłatami dystrybucyjnymi, ponoszonymi przez klienta za usługę przesyłu energii liniami niskiego, średniego napięcia. Wyróżniamy aż pięć pozycji usług dystrybucyjnych:
Opłata stała sieciowa – wysokość ma związek z ilością faz, wielkości mocy na jaką zdecydował się kontrahent. Jest źródłem przychodu dystrybutora, który ma dzięki niej pokrywać koszty związane z eksploatacją, remontem i utrzymanie sieci w gotowości a także nakłady związane z układem pomiarowym.
Opłata przejściowa – uzależniona od rocznego zużycia w przypadku odbiorców domowych (w taryfie występują trzy progi cenowe) bądź wielkości mocy w przypadku klienta biznesowego. Stawka ta zasila budżet wytwórcy.
Opłata jakościowa – pokrywa straty sieciowe jest to koszt, który idzie na pokrycie nieuniknionych strat energii występujących w transporcie energii elektrycznej liniami energetycznymi z elektrowni do domu. Polska Sieć Elektroenergetyczna otrzymuję przychody z tytułu też opłaty.
Opłata zmienna sieciowa – równoważenie kosztu przesyłu energii, podobnie jak w przypadku stawki przejściowej, jednak opłata trafia do dystrybutora.
Opłata abonamentowa – koszt obsługi klienta, rekompensowanie kosztów związanych z prowadzeniem odczytów i fakturowaniem.
Z końcowej wiersz tabeli zawiera podsumowanie opłat dystrybucyjnych. Sumując komponenty faktury zobrazowane w tabelach, mamy całkowitą kwotę do zapłaty, do której doliczany jest podatek. Dodając VAT do sumy uzyskanej j będziemy mieli całkowitą kwotę do zapłaty na rzecz firm dostarczającej usługi elektryczne (sprzedaż i dystrybucję).
Sprzedawcy zawsze chętnie do faktury dołączają blankiet do przelewu z naniesionymi już danymi.