Co wchodzi w rachunek za prąd?

Koszty, które tworzą rachunek za energię. Chcielibyśmy, zrozumieć, co sprawia, że nawet, jeśli nie pobierasz prądu to i tak płacisz za elektryczność?

z-czego-sklada-sie-faktura-

Dane na fakturze

Zasadniczo każdą fakturę za energię elektryczną można podzielić na 2 części. za sprzedaż energii elektrycznej – faktura wystawiana przez sprzedawcę energii:

logoza dystrybucję sprzedaż – faktura wystawiana przez sprzedawcę prądu.

logoza dystrybucję energii – faktura wystawiana przez dostawcę energii (dystrybutor).

Podziałowi takiemu podlega faktura kompleksowa, na której ujęte są obie części gdyż wystawiana jest zarówno za dystrybucję i sprzedaż.

Odbiorca energii elektrycznej

Na rachunku zawsze znajdą się  informacje odnośnie odbiorcy i obiektu którego dotyczy rozliczenie oraz sprzedawcy, jego adres jak i adres do korespondencji. Sprzedawcy często też przyoblekają szatę graficzną rachunku w informacje odnośnie eBOK’a czy infolinii, którą prowadzą.

Rozliczenie sprzedaży – rozliczenie ze sprzedażą energii

Obrotem nazywamy koszty faktycznie zużytej energię elektrycznej,.„Energia czynna” (opłata za energię czynną), płacisz wyłącznie za prąd pobrany, bo tak zwykle nazywany jest obrót to koszt energii jaki został wykorzystany na pracę urządzeń. Cena jaką płacisz za prąd widoczna jest na rachunku, oczywiście do tego dochodzą koszty podatku VAT.  Najprościej ująć można to tak – płacisz za każdą pobraną kWh prądu pomnożoną przez jej cenę.

Rozliczenie dystrybucji energii – rozliczenie związane z dostawą energii

Rachunek za prąd to jeden z najtrudniejszych rachunków do odczytania, „rachunku za prąd”, jak się okazuje nie tylko. Otrzymując fakturę za energię elektryczną płacimy także za usługi dystrybucji. Od 2007 roku kiedy weszły w życie zmiany do ustawy Prawo energetyczne, płatność ujęte na rachunku łączą w sobie koszt faktycznie pobranej energii elektrycznej oraz usług dystrybucji. 

Jakie mamy opłaty, ile ich jest i czego dotyczą?

Na rachunku wyróżnione są:

  • blue-magnifying-glass-rachunekzaprad– opłata za energię czynną,
  • – opłata przesyłowa stała,
  • – opłata sieciowa,
  • – opłata abonamentowa,
  • – opłata przejściowa,
  • – opłata jakościowa (składnik jakościowy).

Opłata przesyłowa stała (opłata stała za przesył). Decydując się na przyłącze energetyczne w umowie przyłączeniowej ustala się moc zapotrzebowania jaki ilość faz. Pobrana opłata ma pokryć więc koszty konserwacji urządzeń energetycznych, oraz koszty eksploatacji sieci przesyłowo-dystrybucyjnych, jakie ciążą na dystrybutorach. Opłata pobierana jest za każdy miesiąc poboru, stawka ustalana jest w Taryfie energetycznej. Obecnie kształtuje się na poziomie od 1,55 zł do 7,00 zł.

Opłata sieciowa (opłata przesyłowa zmienna, lub opłata dystrybucyjna zmienna). Opłata rośnie wraz z ilością pobranych kWh. Ustalając tę opłatę ustawodawca chciał rekompensować dystrybutorowi za to, że udostępnia ci sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia po to by prąd mógł płynąć do  twojego domu. Stawka chodź zatwierdzana przez Prezesa URE nie należy do najniższych, obecnie kształtuje się na poziomie od 0,0630 zł do 7,525 zł, wysokość zależy od posiadanej taryfy.

Opłata przejściowa. Tą opłatą rekompensowane są wydatki jakie ponoszą Krajowe Sieci Elektroenergetyczne, za to, że udostępniają linie wysokiego napięcia i transportują prąd z elektrowni do transformatorów Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Przyjmuje się, że oblicza się ja na podstawie rocznego zużycia energii. W taryfie domowej „G11”  ustalono dla niej trzy stawki w zależności od przedziału, i tak:

  • – zużywający poniżej 500 kWh / rok – ok. 0,25 zł
  • – zużywający od 500 kWh do 1200 kWh / rok – ok. 1,04 zł
  • – oraz dla zużywający rocznie powyżej 1200 kWh – ok.  3,29 zł

Opłata przejściowa obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2008r. pobierana jest zgodnie z przepisem ustawy z dn. 29.06.2007r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Producenci otrzymują ją jako swego rodzaju po stracie klienta, do której może dojść gdy spółka Obrotu wypowie umowę długoterminową. Nowelizacja przepisów spowodowała, że opłata będzie pobierana nadal, ma nawet wzrosnąć.

Opłata abonamentowa. Zwana też opłatą handlową, ma rekompensować koszty jakie ponosi sprzedawca w związku z  obsługą klienta. W zakres tej opłaty najczęściej wpisuje się to, że pracownicy przygotowują i wyślą do Ciebie rachunek, przed tym jak zostanie on odczytany, sprzedawca prowadzi punkty obsługi klienta czy infolinię. Opłata ta rekompensuje koszty administracyjne związane z planowaniem generacji, zarządzanie popytem energią.

Opłata jakościowa (składnik jakościowy), jest opłatą zmienną, zależną jednak od ilości zużytych przez Ciebie kilowatogodzin. Pokrywasz koszty utrzymania równowagi w systemie elektroenergetycznym.

Opłata za OZE, na odbiorców przerzucono część kosztów poniesionych przez narzędzie służące do podłączenia urządzeń wytwórczych ze źródeł odnawialnych (np. instalacje słoneczne, wiatrowe).

Ukryta opłata, wszystkim tym opłatą towarzyszy nieodłącznie podatek od towarów u usług, w niezmiennej 23% stawce.